Toyota Yaris: Zaprogramowanie prędkoźci jazdy

 1. Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy.

  Lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy (zielona) zaźwieci się.

  Kolejne naciźnięcie przycisku wyłącza układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy.

Zaprogramowanie prędkoźci jazdy


 1. Przyspieszyć lub zwolnić do żądanej prędkoźci i nacisnąć dźwignię do dołu w celu zaprogramowania prędkoźci jazdy.

  Lampka kontrolna zaprogramowanej prędkoźci jazdy "SET" zaźwieci się.

  Zostanie zapamiętana prędkoźć, którą posiada samochód w momencie zwolnienia dźwigni.

Zaprogramowanie prędkoźci jazdy


  Zestawienie funkcji

  Układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy pozwala utrzymać zadaną prędkoźć jazdy bez koniecznoźci używania pedału p ...

  Zmiana zaprogramowanej prędkoźci

  Za pomocą dźwigni można zmienić zaprogramowaną prędkoźć. Zwiększanie prędkoźci Zmniejszanie prędkoźci Drob ...

  Categorie