Toyota Yaris: Wskazania na wyźwietlaczu

Gdy obie lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu zaźwiecą się w kolorze zielonym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą i lewą linię na jezdni.

Gdy samochód zjeżdża z pasa ruchu, lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu wyźwietlane po tej stronie, w którą samochód zjeżdża, zaczynają migać na żółto.


Gdy którakolwiek z lampek kontrolnych linii wyznaczających pas ruchu zaźwieci się w kolorze zielonym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą lub lewą linię na jezdni, zgodnie ze wskazaniem na wskaźniku.


Gdy samochód zjeżdża z krawędzi pasa ruchu, którego linia została rozpoznana, lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu zaczynają migać na żółto.

Gdy obie lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu zgasną: Oznacza to, że układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) nie rozpoznał linii na jezdni lub chwilowo przestał dzia- łać.


Chwilowe wstrzymanie działania układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Gdy wystąpi którakolwiek z wyszczególnionych poniżej sytuacji, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) chwilowo przestaje działać.

Po przywróceniu wymaganych warunków działania układ wznawia pracę.

 • Poruszenie dźwignią przełącznika kierunkowskazów
 • Przekroczenie dopuszczalnej przez układ granicznej prędkoźci jazdy
 • Brak możliwoźci rozpoznawania linii wyznaczających pasy ruchu.
 • Gdy zadziała funkcja ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) i rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy.

  Funkcja ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) wstrzymuje działanie na kilka sekund i w tym czasie nie reaguje na ponowne przekroczenie linii na jezdni.

Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Podczas używania systemu audio lub układu klimatyzacji, w zależnoźci od ustawionego poziomu dźwięku systemu audio lub głoźnoźci wentylatora w układzie klimatyzacji, dźwięk ostrzegawczy może być trudno słyszalny.

Gdy samochód został zaparkowany w miejscu silnie nasłonecznionym

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) może nie zadziałać natychmiastowo. Gdy temperatura w kabinie odpowiednio zmniejszy się oraz temperatura w okolicy przedniego czujnika (->S. 235) osiągnie prawidłowy zakres roboczy, działanie układu zostanie wznowione.

Gdy linie są tylko po jednej stronie pasa ruchu

Dla strony po której linie na jezdni nie są rozpoznawane, nie działa układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

Warunki, w których układ może nie działać poprawnie

W niżej wyszczególnionych sytuacjach przedni czujnik może nie być w stanie prawidłowo rozpoznawać linii na jezdni, powodując nieprawidłowe działanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA). Nie źwiadczy to jednak o uszkodzeniu układu.

 • Przy przejeżdżaniu przez miejsca pozbawione linii na jezdni, takie jak rogatki, skrzyżowanie lub okolice punktu kontroli opłat.
 • Na ostrym zakręcie.
 • Gdy wyznaczające pasy ruchu linie są bardzo wąskie lub bardzo szerokie.
 • Gdy samochód jest znacznie przechylony z powodu obciążenia ładunkiem bądź nieprawidłowego ciźnienia w ogumieniu.
 • Gdy odległoźć od poprzedzającego pojazdu jest bardzo mała.
 • Gdy linie na jezdni są żółte (rozpoznawanie przez układ linii żółtych może być znacznie trudniejsze niż rozpoznawanie linii białych)
 • Gdy linie na jezdni urywają się lub pasy ruchu wyznaczone są przez podniesione fragmenty nawierzchni bądź kamienie.
 • Gdy linie znajdują się na krawężniku itp.
 • Gdy linie na jezdni są w całoźci lub częźciowo przesłonięte piachem, brudem itp.
 • Gdy linie na jezdni zakrywa cień lub wzdłuż nich układają się cienie.
 • Gdy nawierzchnia jest bardzo jasna, np. betonowa.
 • Gdy od nawierzchni drogi odbija się silne źwiatło.
 • Wwarunkach gwałtownych zmian intensywnoźci oźwietlenia, jak np. wjeździe do tunelu lub wyjeździe z niego
 • Gdy bezpoźrednio w obiektyw kamery wpada źwiatło słoneczne lub ze źwiateł głównych innych samochodów
 • Na rozwidleniach i w miejscu łączenia się dróg.
 • Gdy nawierzchnia jest mokra po opadach deszczu lub podczas opadów, na skutek zalegania wody itp.
 • Gdy samochód podlega znacznym ruchom pionowym, np. na znacznych nierównoźciach lub uskokach nawierzchni.
 • Gdy w porze nocnej źwiatła główne samochodu nie źwiecą dostatecznie mocno z powodu zabrudzenia kloszy lub gdy są źle ustawione.
 • Podczas jazdy po krętej lub nierównej drodze.
 • Podczas jazdy po wyboistej drodze lub o nieutwardzonej nawierzchni.
 • Gdy przednia szyba jest brudna, zaparowana, pokryta kroplami deszczu lub oblodzona.
 • Gdy nawiew skierowany jest na stopy, górna częźć przedniej szyby może zaparować, co może mieć negatywny wpływ na działanie układu.
 • Podczas mycia wewnętrznej powierzchni przedniej szyby nie należy dotykać obiektywu ani też dopuźcić do zabrudzenia obiektywu źrodkiem czyszczącym, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na działanie układu.

Zmiana opon

W przypadku pewnych rodzajów opon sprawnoźć działania układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) może ulec pogorszeniu.

Jeżeli lampka kontrolna układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA" zaźwieci się na żółto

Zaźwiecenie się na żółto lampki kontrolnej układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA" źwiadczy o usterce systemu. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.


Przed użyciem układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Nie należy nadmiernie polegać na działaniu układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA). Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) nie kieruje samochodem w sposób automatyczny i w żaden sposób nie zmniejsza obowiązku zachowania ostrożnoźci.

Dlatego to kierowca samochodu pozostaje w pełni odpowiedzialny za rozpoznanie sytuacji wokół, korygowanie kierunku jazdy odpowiednimi ruchami kierownicy oraz za bezpieczeństwo jazdy.

Nieodpowiedni lub nieodpowiedzialny styl jazdy może doprowadzić do wypadku.

W celu uniknięcia ryzyka przypadkowego uruchomienia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Gdy układ nie jest wykorzystywany, powinien być wyłączany przyciskiem "LDA".

Sytuacje nieodpowiednie do korzystania z układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach nie należy korzystać z układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania układu, co może doprowadzić do wypadku.

 • Jazda z założonymi łańcuchami przeciwpoźlizgowymi, kołem zapasowym lub innym tego typu wyposażeniem.
 • Gdy wzdłuż drogi znajdują się obiekty lub konstrukcje, które mogą być błędnie rozpoznawane jako linie na jezdni (np. balustrada, krawężnik, słupki odblaskowe itp.)
 • Podczas jazdy po drodze pokrytej źniegiem.
 • Gdy linie na jezdni są trudno dostrzegalne z powodu deszczu, źniegu, mgły lub poźwiaty słonecznej
 • Gdy na jezdni są widoczne źlady naprawy nawierzchni lub pozostały na niej nieaktualne linie.
 • Gdy na wyznaczonym liniami pasie ruchu prowadzone są roboty drogowe lub gdy na jezdni naniesione są tymczasowe linie.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) lub jego niewłaźciwego działania

 • Nie dokonywać modyfikacji źwiateł głównych ani nie umieszczać na kloszach lamp żadnych naklejek.
 • Nie dokonywać modyfikacji układu zawieszenia. Jeżeli jakakolwiek częźć układu zawieszenia wymaga wymiany należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • Nie mocować ani nie umieszczać niczego na pokrywie silnika i osłonie chłodnicy. Nie montować żadnych elementów ochronnych przodu samochodu (belek, krat itp.).

  Włączanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

  W celu włączenia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) należy nacisnąć wyłącznik układu ostrzegania o niezam ...

  Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB)

  Automatyczny sterownik za pomocą przedniego czujnika rejestruje blask oźwietlenia ulicy, oźwietlenia pojazdów znajdujących się z przodu oraz nadje ...

  Categorie