Toyota Yaris: Pozostałe funkcje

Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza.

Nacisnąć przycisk .


Kolejne naciźnięcia przycisku przełączają pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a jego recyrkulacją.

Lampka kontrolna zaźwieca się, jeżeli wybrany jest tryb recyrkulacji powietrza.

Usuwanie zaparowania przedniej szyby

Usuwanie zaparowania jest używane w celu przywrócenia przejrzystoźci przedniej szyby i przednich szyb bocznych.

Nacisnąć przycisk  .


Włączona zostaje funkcja osuszania powietrza oraz zwiększa się intensywnoźć nawiewu.

Ustawić przycisk nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji na doprowadzanie powietrza z zewnątrz, jeżeli wybrany jest tryb recyrkulacji powietrza. (Może on zostać przełączony automatycznie).

Aby szybciej usunąć zaparowanie przedniej szyby i szyb bocznych, nale ży zwiększyć intensywnoźć nawiewu i temperaturę.

Gdy zaparowanie szyby zostanie usunięte, aby powrócić do poprzedniego trybu, należy ponownie nacisnąć przycisk   .


Usuwanie zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

 • Wersje wyposażone w funkcję usuwania zaparowania tylnej szyby

Usuwanie zaparowania jest używane w celu przywrócenia przejrzystoźci tylnej szyby.

Nacisnąć przycisk   .


Usuwanie zaparowania zostaje samoczynnie wyłączone po pewnym czasie.

Wersje wyposażone w funkcję usuwania zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

Usuwanie zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych służy do usuwania z ich powierzchni zaparowania, a w przypadku lusterek również kropel deszczu, rosy i oblodzenia.

Nacisnąć przycisk .


Usuwanie zaparowania zostaje samoczynnie wyłączone po pewnym czasie.

Regulacja ustawienia oraz otwieranie i zamykanie wylotów wentylacyjnych

 • Przednie źrodkowe wyloty wentylacyjne
 1. Kierowanie nawiewu na lewo lub prawo oraz do góry lub na dół.
 2. Obrót pokrętła do góry otwiera nawiew, obrót do dołu zamyka nawiew.

Regulacja ustawienia oraz otwieranie i zamykanie wylotów wentylacyjnych


 • Przednie boczne wyloty wentylacyjne

Kierowanie nawiewu na lewo lub prawo oraz do góry lub na dół.

Przednie boczne wyloty wentylacyjne


 1. Otwieranie nawiewów
 2. Zamykanie nawiewów

Przednie boczne wyloty wentylacyjne


Praca automatyczna

Intensywnoźć nawiewu regulowana jest automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury i warunków panujących na zewnątrz samochodu.

Bezpoźrednio po naciźnięciu przycisku wentylator może wstrzymać
pracę do czasu, kiedy zostanie przygotowane powietrze o odpowiedniej temperaturze.

Parowanie szyb

 • Jeżeli wilgotnoźć w samochodzie jest duża, szyby łatwo ulegają zaparowaniu.

  Włączenie układu klimatyzacji przyciskiem powoduje osuszanie
  powietrza wydostającego się z nawiewów, powodując szybsze usuwanie zaparowania.

 • Po wyłączeniu układu klimatyzacji przyciskiem szyby mogą ulegać
  zaparowaniu znacznie szybciej.
 • Szyby mogą ulegać zaparowaniu, jeżeli wybrany jest tryb recyrkulacji powietrza.

Nawiew powietrza z zewnątrz/recyrkulacja powietrza

 • Podczas jazdy po zakurzonych drogach, takich jak tunele, lub w warunkach dużego ruchu należy wybrać tryb recyrkulacji powietrza. Skutecznie zapobiegnie to dostawaniu się powietrza z zewnątrz do samochodu. W tym trybie również chłodzenie wnętrza jest bardziej efektywne.
 • W zależnoźci od nastawionej temperatury tryb nawiewu powietrza z zewnątrz może zostać automatycznie zmieniony.

Gdy temperatura na zewnątrz jest bliska 0C

Funkcja osuszania powietrza może nie działać mimo naciźnięcia przycisku
.

Gdy lampka kontrolna przycisku   zgaźnie samoczynnie


Należy wcisnąć przycisk , aby
wyłączyć funkcję osuszania powietrza, a następnie ponownie ją włączyć. Jeżeli lampka kontrolna ponownie samoczynnie zgaźnie, może to oznaczać usterkę układu klimatyzacji. W takiej sytuacji należy wyłączyć układ i zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Niepożądane zapachy z układów wentylacji i klimatyzacji

 • Aby wewnątrz kabiny znajdowało się źwieże powietrze, należy w układzie klimatyzacji wybrać tryb nawiewu powietrza z zewnątrz.
 • W trakcie używania samochodu do wnętrza układu klimatyzacji mogą przenikać różne zapachy z kabiny i otoczenia samochodu. Następnie zapachy te mogą wydostawać się z wylotów wentylacyjnych.
 • Wcelu ograniczenia ryzyka pojawiania się niepożądanych zapachów w kabinie:

Przed wyłączeniem silnika zalecane jest wybranie trybu nawiewu powietrza z zewnątrz.

Po włączeniu klimatyzacji w trybie pracy automatycznej uruchomienie nawiewu powietrza może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

Działanie układu klimatyzacji, gdy silnik jest zatrzymany przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Kiedy silnik jest zatrzymany przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", funkcje ogrzewania i osuszania powietrza układu klimatyzacji mogą zostać wyłączone, z wyjątkiem wdmuchiwania powietrza z zewnątrz. Jeżeli układ klimatyzacji pracuje w trybie pracy automatycznej, wdmuchiwanie powietrza z zewnątrz również może zostać wyłączone. Aby powstrzymać automatyczne wyłączanie układu klimatyzacji, należy nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" i nie korzystać z układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Zapach wydobywający się z układu klimatyzacji podczas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Po wstrzymaniu pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może być wyczuwalny zapach wilgoci. Zapach ten nie jest objawem nieprawidłowego działania.

Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny


W celu uniknięcia ryzyka zaparowania przedniej szyby

Nie należy naciskać przycisku 
, gdy w warunkach bardzo wysokiej wilgotnoźci na zewnątrz uruchomiony jest nawiew zimnego powietrza. Róż- nica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą przedniej szyby może spowodować jej zaparowanie i zablokowanie widocznoźci.

Gdy włączona jest funkcja usuwania zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych (w niektórych wersjach)

Nie należy dotykać powierzchni lusterek wstecznych, ponieważ może być silnie rozgrzana i spowodować poparzenia


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Gdy silnik nie pracuje, nie należy pozostawiać włączonego układu klimatyzacji na dłużej, niż to jest konieczne.

  Sterowanie klimatyzacją

  Włącznik/Wyłącznik klimatyzacji i funkcji osuszania powietrza Pokrętło regulacji temperatury po lewej stronie Wskaźnik ustawionej ...

  Dodatkowa nagrzewnica

  Urządzenie to służy do podgrzewania kabiny przy niskiej temperaturze otoczenia. Dodatkowa nagrzewnica Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub ...

  Categorie