Toyota Yaris: Dodatkowa nagrzewnica

Urządzenie to służy do podgrzewania kabiny przy niskiej temperaturze otoczenia.

Dodatkowa nagrzewnica

Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć dodatkową nagrzewnicę.

Nagrzewnica zostaje uruchomiona po około 25 sekundach od naciźni ęcia przycisku. Po upływie kolejnych 85 sekund osiąga nominalną temperaturę.

Dodatkowa nagrzewnica


Nagrzewnica spalinowa działa, gdy

Silnik samochodu jest uruchomiony

Normalne objawy podczas pracy nagrzewnicy spalinowej

Wyszczególnione poniżej objawy nie oznaczają wystąpienia usterki:

 • Przy uruchamianiu i wyłączaniu nagrzewnicy, z jej układu wydechowego znajdującego się pod podłogą samochodu, może wydobywać się pewna iloźć białego dymu o charakterystycznej woni.
 • Podczas pracy nagrzewnicy w bardzo niskiej temperaturze otoczenia z wylotu spalin nagrzewnicy może wydobywać się para.
 • Po przerwaniu pracy nagrzewnicy, zanim nastąpi jej całkowite wyłączenie, przez około 2 minuty od strony silnika może dobiegać charakterystyczny odgłos.

Po wyłączeniu nagrzewnicy

Nie jest zalecane ponowne uruchamianie nagrzewnicy przed upływem 10 minut od jej wyłączenia. W przeciwnym wypadku zapłonowi nagrzewnicy może towarzyszyć nietypowy hałas.

Podczas uzupełniania paliwa

Silnik pojazdu musi być wyłączony. Wyłączenie silnika wyłącza również nagrzewnic ę.


W celu uniknięcia ryzyka oparzenia lub uszkodzenia samochodu

 • Nie dotykać nagrzewnicy ani jej układu wydechowego. Grozi to oparzeniem.
 • Nie dopuszczać do bliskiego kontaktu nagrzewnicy i jej układu wydechowego z materiałami łatwopalnymi, np. paliwem.

  Grozi to pożarem.W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia samochodu

 • Nie powtarzać uruchamiania i wyłączania nagrzewnicy w odstępach czasu krótszych niż 5 minut, ponieważ powoduje to przyspieszone zużycie jej elementów. Jeżeli silnik samochodu będzie wielokrotnie uruchamiany na krótki czas (na przykład podczas krótkich przejazdów), nagrzewnicę należy wyłączyć.
 • Nie wolno dokonywać jakichkolwiek modyfikacji ani otwierać obudowy nagrzewnicy bez konsultacji z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Grozi to uszkodzeniem nagrzewnicy, a także stwarza zagrożenie pożarowe.
 • Nie wolno dopuszczać do rozlania wody lub innego płynu bezpoźrednio na nagrzewnicę lub jej pompę paliwową. Grozi to uszkodzeniem nagrzewnicy.
 • W przewodach wlotowych i wylotowych nagrzewnicy nie może pozostawać woda, źnieg, lód, błoto itp. Zatkanie tych przewodów grozi awarią nagrzewnicy.
 • W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowoźci, w rodzaju wycieku płynu, emisji dymu lub wadliwego działania, nagrzewnicę należy wyłączyć i zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

  Pozostałe funkcje

  Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza. Nacisnąć przycisk . Kolejne naciźnięcia przycis ...

  Podgrzewanie foteli

  Nacisnąć, aby włączyć funkcję podgrzewania lewego fotela. Nacisnąć, aby włączyć funkcję podgrzewania prawego fo ...

  Categorie