Ford Fusion: Włączenie informacji o ruchu drogowym

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Włączenie informacji o ruchu drogowym

Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym, należy nacisnąć przycisk TA. Na wyświetlaczu pojawi się TA-D lub TA-L, informując, że funkcja jest włączona.

Jeżeli odbiornik jest już dostrojony do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, na wyświetlaczu zostanie również wyświetlony symbol TP. W przeciwnym razie urządzenie będzie wyszukiwać programu z informacjami o ruchu drogowym i w tym czasie wyświetli komunikat TP SEEK. Jeżeli urządzenie nie może odszukać takiej stacji, na wyświetlaczu pojawia się informacja NOT FOUND (nie znaleziono).

Symbol TP pojawi się w ramce na wyświetlaczu, jeśli urządzenie jest dostrojone do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym z powiązanej stacji RDS (nadającej w systemie danych radiowych) lub EON (w trybie uwzględniania innych stacji).

Gdy nadawane są informacje o ruchu drogowym, automatycznie przerywany jest normalny odbiór radiowy i odtwarzanie kasety lub płyty CD, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat TRAFFIC lub NEWS.

Jeżeli sygnał informacji o ruchu drogowym słabnie, symbol TP miga na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali (przycisk nawigacji w lewo lub w prawo w zespołach audio Sony lub Sony DAB), aby wyszukać inną stację.

Wskazówka: Jeżeli zdarzy się tak podczas odtwarzania płyty CD lub z urządzenia zewnętrznego (AUX) lub, w niektórych modelach, przy wyciszonej głośności odbioru radiowego, urządzenie przestroi się automatycznie, jeśli stacja nie jest dostępna.

Jeżeli stacja radiowa nie nadająca komunikatów o ruchu drogowym zostanie wybrana lub przywołana za pomocą przycisku zaprogramowanej stacji, zespół audio pozostanie dostrojony do tej stacji, dopóki przycisk TA nie zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony.

Wskazówka: Jeżeli włączona jest funkcja TA, a kierowca wybierze zaprogramowaną stację lub ręcznie dostroi stację radiową bez funkcji TA, nie będą nadawane żadne komunikaty o ruchu drogowym.

    Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

    Wiele stacji nadających w paśmie FM posiada kod TP sygnalizujący nadawanie informacji o ruchu drogowym. ...

    Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym

    Liczba informacji o ruchu drogowym RDS lub EON może na pewnych obszarach być zbyt duża, toteż można wybrać opcję informacji lokalnych lub wszy ...

    Categorie