Ford Fusion: Alternatywne częstotliwości

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza –> Alternatywne częstotliwości

Wiele stacji nadających programy w paśmie FM przesyła kod PI (identyfikacji programu), który urządzenia audio mogą rozpoznawać.

Jeżeli w Twoim urządzeniu włączona jest funkcja wyszukiwania AF (alternatywnych częstotliwości) i przemieścisz się poza dany zasięg, funkcja ta wyszuka silniejszy sygnał danej stacji, jeżeli tylko jest on dostępny.

W pewnych warunkach wyszukiwanie AF (alternatywnych częstotliwości) może przez chwilę zakłócać normalny odbiór.

Po wybraniu tej funkcji urządzenie stale ocenia siłę sygnału i jeżeli wykryje sygnał lepszej jakości, przełączy się na ten sygnał alternatywny. Podczas sprawdzania listy alternatywnych częstotliwości radio wycisza się i w razie potrzeby przeszukuje wybrany zakres w poszukiwaniu oryginalnej częstotliwości.

Odbiór radiowy zostanie przywrócony po znalezieniu stacji lub, jeżeli stacja nie zostanie znaleziona, urządzenie powróci do pierwotnie zapamiętanej częstotliwości.

W niektórych urządzeniach na wyświetlaczu pojawia się informacja NOT FOUND (nie znaleziono).

Po wybraniu AF-MAN urządzenie działa podobnie do AF-AUTO lub AF-ON, jednak wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości należy włączyć oddzielnie za pomocą przycisku zaprogramowanych stacji.

Po wybraniu AF-OFF wybrana pozostaje pierwotnie ustawiona częstotliwość. W tym trybie informacja AF-OFF będzie wyświetlana każdorazowo po włączeniu urządzenia.

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu.

2. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja AF.

3. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz wymagane ustawienie.

4. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Sony CD

1. Krótko naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się wymagane ustawienie.

3. Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

    Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)

    Funkcja ta automatycznie wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza poziom głośności, dopóki zniekształcenie nie zostanie wyeliminowan ...

    Tryb regionalny (REG)

    Funkcja REG (tryb odbioru regionalnego) służy do kontrolowania przełączania za pomocą funkcji AF na stacje regionalne należące do jednego g ...

    Categorie