Citroen C3: Włączanie

Citroen C3 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Włączanie

Włączanie


 • Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE", aby wybrać tryb regulatora; funkcja jest w stanie pauzy.

 • Aby włączyć regulator i zapamiętać prędkość zadaną, gdy tylko prędkość samochodu osiągnie żądany poziom, nacisnąć przycisk 2 lub 3; obecna prędkość samochodu staje się prędkością zadaną.

Można zwolnić pedał przyspieszenia.

 • Naciśnięcie przycisku 4 umożliwia chwilowe przerwanie działania regulatora (Pauza).

 • Ponowne naciśnięcie przycisku 4 umożliwia włączenie regulatora (ON).

  Wyświetlanie w zestawie wskaźników

  6. Wskaźnik wyboru trybu regulatora. 7. Wskaźnik pauzy/wznowienia regulacji. 8. Wartość zaprogramowanej prędkości zadanej. 9. Prędk ...

  Zmiana prędkości podróżnej (zadanej)

  Regulator prędkości musi być włączony. Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy zastosowaniu aktualnej prę ...

  Categorie