Toyota Yaris: Gdy zostanie rozładowany akumulator

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie silnika, w przypadku gdy akumulator ulegnie rozładowaniu.

W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych, można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Otworzyć pokrywę silnika
 2. Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:
 • Silnik 1KR-FE

Gdy zostanie rozładowany akumulator


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.

Silnik 1NR-FE

Silnik 1NR-FE


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji

Silnik 1ND-TV

Silnik 1ND-TV


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.
 1. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkoźć obrotową silnika w celu podładowania rozładowanego akumulatora
 2. Wersje z elektronicznym kluczykiem: Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.
 3. Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem), a nast ępnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
 4. Po uruchomieniu silnika odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejnoźci do tej, w jakiej były podłączane.

Po uruchomieniu silnika należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie silnika w przypadku rozładowania akumulatora (wersje z przekładnią bezstopniową)

Nie wolno uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.

Ograniczanie ryzyka rozładowania akumulatora

 • Nie pozostawiać włączonych źwiateł lub systemu audio, gdy silnik nie pracuje.
 • Wyłączać zbędne urządzenia elektryczne podczas długotrwałej pracy silnika z niską prędkoźcią obrotową, np. w ruchu ulicznym o dużym natężeniu.

¸adowanie akumulatora

Zgromadzona w akumulatorze energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne. W wyniku długotrwałego postoju samochodu może dojźć do rozładowania akumulatora, co uniemożliwi rozruch silnika. (¸adowanie akumulatora następuje automatycznie podczas jazdy.)

Środki ostrożnoźci, gdy akumulator jest rozładowany (wersje z elektronicznym kluczykiem)

 • W pewnych przypadkach, gdy akumulator jest rozładowany, odblokowanie drzwi przy użyciu elektronicznego kluczyka może okazać się niemożliwe.

  Należy wtedy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.

 • Po naładowaniu akumulatora pierwsza próba uruchomienia silnika może nie być skuteczna, lecz przy powtórnej próbie zostanie on uruchomiony.

  Nie jest to objaw usterki.

 • Stan operacyjny wybrany przyciskiem rozruchu jest rejestrowany w pamię- ci pokładowej samochodu. Po podłączeniu akumulatora nastąpi powrót do stanu operacyjnego, jaki był w momencie utraty zasilania. Przed odłączeniem akumulatora przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

  W razie braku pewnoźci, który stan operacyjny był wybrany w momencie utraty zasilania, przy podłączaniu akumulatora zachować szczególną ostrożnoźć.


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub eksplozji akumulatora

W celu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora, należy przestrzegać następujących źrodków ostrożnoźci:

 • Przewody rozruchowe podłączać do odpowiednich biegunów, nie dopuszczając do ich zetknięcia się z jakąkolwiek inną częźcią w samochodzie.
 • Nie dopuszczać do zetknięcia się zacisków "+" i "-" przewodów rozruchowych
 • Nie zbliżać się z otwartym ogniem, nie palić tytoniu ani nie używać zapałek bądź zapalniczki w pobliżu akumulatora.

Środki ostrożnoźci dotyczące akumulatora

Wewnątrz akumulatora znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora należy zachować opisane poniżej źrodki ostrożnoźci:

 • Do prac przy akumulatorze zakładać okulary ochronne i nie dopuszczać do kontaktu elektrolitu ze skórą, ubraniem i elementami samochodu.
 • Nie pochylać się nad akumulatorem
 • Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu lub na skórę, należy natychmiast przemyć dane miejsce czystą wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

  W miarę możliwoźci, w drodze do gabinetu lekarskiego, stosować mokry okład na podrażnione elektrolitem miejsce.

 • Po każdym kontakcie ze wspornikiem mocowania, zaciskami biegunów oraz innymi elementami związanymi z akumulatorem należy umyć ręce.
 • Nie dopuszczać dzieci w pobliże akumulatora.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia samochodu

Nie uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania trójfunkcyjnego konwertera katalitycznego (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym) lub konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym), stwarzając zagrożenie pożarowe.


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodnicy lub pasek napędowy osprzętu silnika.

  Uruchamianie silnika

  Wersje z przekładnią bezstopniową: Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P i mocno wcisnąć ...

  Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

  O przegrzaniu silnika mogą źwiadczyć niżej opisane objawy. Zaźwieca się lub miga lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w ukła ...

  Categorie