Škoda Fabia: Akumulator

Akumulator stanowi źródło prądu do rozruchu silnika oraz zasila odbiorniki elektryczne w samochodzie.

Symbole ostrzegawcze na akumulatorze pojazdu


Symbol Znaczenie
Zawsze używać okularów ochronnych!
Elektrolit akumulatora jest silnie żrący. Zawsze używać rękawic ochronnych i środków ochrony oczu!
Nie palić, nie używać ognia i otwartych źródeł światła oraz nie wykonywać czynności powodujących powstawanie iskier w pobliżu akumulatora pojazdu!
Podczas ładowania akumulatora powstaje wybuchowa mieszanina piorunująca!
Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do akumulatora!

UWAGA

Podczas prac przy akumulatorze i układzie elektrycznym może dojść do urazów, zatruć i poparzeń, istnieje też ryzyko wybuchu i pożaru. Należy koniecznie przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz poniższych wskazówek ostrzegawczych.

 • Nie dopuszczać do akumulatora osób, które nie są w pełni samodzielne, zwłaszcza dzieci.
 • Nie przechylać akumulatora, ponieważ z otworów odpowietrzających może się wylać elektrolit.
 • Chronić oczy okularami lub maską ochronną - ryzyko utraty wzroku!
 • Podczas prac przy akumulatorze używać rękawic i okularów ochronnych oraz środków ochrony skóry.
 • Elektrolit akumulatora jest silnie żrący, dlatego trzeba się z nim obchodzić nadzwyczaj ostrożnie
 • Żrące opary działają drażniąco, powodując zapalenie spojówek i dróg oddechowych.
 • Elektrolit uszkadza szkliwo zębów, a na skórze powoduje głębokie rany, które długo się goją.
 • W razie dostania się elektrolitu do oka, natychmiast przemywać oko czystą wodą przez kilka minut i niezwłocznie udać się do lekarza!
 • W razie pryśnięcia elektrolitu na skórę lub ubranie jak najszybciej zneutralizować go mydłem i spłukać dużą ilością wody.
 • W razie połknięcia elektrolitu niezwłocznie udać się do lekarza!
 • Unikać kontaktu z otwartym ogniem i światłem.
 • Unikać palenia i czynności powodujących powstanie iskry.
 • Nigdy nie używać uszkodzonego akumulatora - niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Nigdy nie ładować zamarzniętego lub rozmrożonego akumulatora - niebezpieczeństwo wybuchu i poparzenia!
 • Zamarznięty akumulator wymienić na nowy.
 • Rozruchu awaryjnego nigdy nie stosować w akumulatorach ze zbyt niskim poziomem elektrolitu - grozi wybuchem i poparzeniami.

OSTROŻNIE

 • Nienależyte obchodzenie się z akumulatorem pojazdu może spowodować jego uszkodzenie.
 • Uważać, aby elektrolit nie wyciekł na nadwozie - ryzyko uszkodzenia lakieru.
 • Jeżeli samochód nie jest używany przez okres dłuższy niż 3-4 tygodnie, akumulator może się rozładować. Można nie dopuścić do rozładowania akumulatora, odłączając od niego zacisk ujemny
  lub co pewien czas doładowując akumulator małym prądem.
 • Nie wystawiać akumulatora na silne światło dzienne, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe ma szkodliwy wpływ na obudowę
 • Częste używanie samochodu do przejazdów na krótkich trasach nie zapewnia wystarczającego ładowania i akumulator może się rozładować.

Informacja

 • Zalecamy, by wszelkie prace wykonywane przy akumulatorze pojazdu zlecić specjalistycznej stacji obsługi.
 • Akumulator, który ma ponad 5 lat, należy wymienić.

Płyn hamulcowy

Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w komorze silnika " rys. 170 na stronie 161. UWAGA Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac ...

Odchylanie osłony

Rys. 171 Osłona plastikowa akumulatora samochodowego Akumulator znajduje się w komorze silnika. W niektórych wariantach wyposażenia akumulator znajduj ...

Categorie