Opel Corsa: Uznanie autorstwa oprogramowania

Opel Corsa –> Informacje dla klienta –> Informacje dotyczące klienta –> Uznanie autorstwa oprogramowania

Niektóre podzespoły systemu OnStar zawierają oprogramowanie libcurl i unzip oraz oprogramowanie innych firm. Poniżej zamieszczono informacje o prawach autorskich i licencjach do oprogramowania libcurl i unzip. Aby uzyskać informacje na temat oprogramowania innych firm, należy odwiedzić stronę http:// www.lg.com/global/support/ opensource/index.

libcurl

Informacja o prawach autorskich i zezwoleniach

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym udziela się zezwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz rozprowadzanie tego oprogramowania w dowolnym celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, pod warunkiem umieszczenia we wszystkich jego kopiach powyższej informacji o prawach autorskich oraz niniejszego zezwolenia.

Oprogramowanie jest dostarczane "w stanie takim, w jakim się znajduje" bez jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw osób trzecich. Twórcy ani właściciele praw autorskich do oprogramowania w żadnym wypadku nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia, szkody ani żadne inne zobowiązania, bez względu na podstawę roszczenia (warunki umowy, delikt czy inne), powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania tego oprogramowania lub innych czynności z nim związanych.

O ile w niniejszej informacji nie wskazano inaczej, nazwa lub nazwisko właściciela praw autorskich nie będą wykorzystywane w reklamach lub w celu promowania sprzedaży, używania lub innego korzystania z Oprogramowania bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela praw autorskich.

unzip

Poniżej zamieszczono wersję 2005- Feb-10 praw autorskich i licencji do Info-ZIP. Ostateczna wersja niniejszego tekstu powinna być zawsze dostępna pod adresem: ftp:// ftp.info-zip.org/pub/infozip/ license.html.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dla celów niniejszych praw autorskich i licencji "Info-ZIP" oznacza następującą grupę osób: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane "w stanie takim, w jakim się znajduje" bez jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej lub dorozumianej.

W żadnym wypadku Info-ZIP ani nikt pracujący na jego rzecz nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne lub wtórne wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego oprogramowania.

Udziela się zezwolenia wszystkim osobom na użytkowanie tego oprogramowania w dowolnym celu, w tym w aplikacjach komercyjnych, oraz na swobodne modyfikowanie i rozpowszechnianie go, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi odbywać się z zachowaniem powyższej informacji o prawach autorskich, definicji, wykluczenia odpowiedzialności oraz niniejszej listy warunków.

2. Redystrybucja kodu w postaci binarnej (skompilowane pliki wykonywalne) musi odbywać się z zachowaniem powyższej informacji o prawach autorskich, definicji, wykluczenia odpowiedzialności oraz niniejszej listy warunków w dokumentacji i/ lub innych materiałach dostarczanych w ramach dystrybucji. Jedynym wyjątkiem od tego warunku jest redystrybucja standardowego pliku binarnego UnZipSFX (w tym SFXWiz) jako części samorozpakowującego się archiwum, która jest dozwolona bez dołączania niniejszej licencji, pod warunkiem że standardowy baner SFX nie został usunięty z pliku binarnego ani wyłączony.

3. Zmienione wersje - w tym między innymi porty do nowych systemów operacyjnych, istniejące porty z nowymi interfejsami graficznymi oraz dynamiczne, współdzielone lub statyczne wersje bibliotek - muszą być wyraźnie oznakowane jako zmienione i nie mogą być nieprawdziwie przedstawiane jako oryginalne źródło. Takie zmienione wersje nie mogą też być nieprawdziwie przedstawiane jako wydania Info-ZIP, w tym między innymi nie można na nich umieszczać etykiet z nazwą "Info- ZIP" (lub jakiejkolwiek jej odmianą, w tym między innymi z innym użyciem małych i dużych liter), "Pocket UnZip", "WiZ" lub "MacZip" bez wyraźnej zgody Info-ZIP. Ponadto w przypadku zmienionych wersji nie wolno nieprawdziwie przedstawiać adresów e-mail Zip-Bugs lub Info- ZIP ani adresów URL Info-ZIP.

4. Info-ZIP zachowuje prawo do używania nazw "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" i "MacZip" do własnych wydań źródła i plików binarnych.

    Deklaracja zgodności

    Radiowe urządzenia nadawcze Ten pojazd jest wyposażony w systemy, które nadają i/lub odbierają fale radiowe, podlegające dyrektywie 1999/5/WE. S ...

    Rejestracja danych pojazdu i ich poufność

    ...

    Categorie