Fiat Idea: Sterowanie

Pokrętła regulacji
temperatury powietrza H-N

Obracając pokrętłem w
prawo lub w lewo uzyskuje się zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej temperatury odpowiednio w strefie przedniej lewej (pokrętło N) i w strefie prawej (pokrętło H) w kabinie.

Ponieważ system zarządza dwoma strefami w kabinie, kierowca i pasażer siedzenia przedniego mogą ustawić wartości temperatur różne, z maksymalną dopuszczalnej różnicą 7C.

Ustawiane temperatury pojawią się na wyświetlaczu w pobliżu pokręteł.

Po naciśnięciu przycisku A (MONO) wyrównuje się automatycznie temperatury powietrza w strefie pasażera przedniego, w ten sposób można ustawić tą samą temperaturę w dwóch strefach obracając pokrętłem (N) po stronie kierowcy.

Ta funkcja przewidziana jest dla ułatwienia regulacji temperatury w kabinie, gdy w samochodzie jest tylko kierowca.

Aby powrócić do zarządzania oddzielnie temperaturą i rozdziałem wylotu powietrza w dwóch strefach w kabinie, wystarczy obrócić pokrętło (H) lub nacisnąć przycisk (A-MONO), gdy dioda w przycisku świeci się.

Obracając pokrętłem całkowicie w prawo lub w lewo można ustawić wybór krańcowy HI lub LO, włącza się odpowiednio funkcja maksymalnego ogrzewania lub chłodzenia:

 •  Funkcja HI (maksymalne ogrzewanie):

włącza się obracając pokrętło temperatury w prawo powyżej wartości maksymalnej (32C). Funkcja ta może być aktywna zarówno po stronie kierowcy jak pasażera przedniego lub w obu strefach (nawet przy wybranej funkcji MONO).

Funkcję tę należy włączyć, gdy wymagane jest możliwie szybkie ogrzanie kabiny, wykorzystując maksymalną sprawność układu. Funkcja wykorzystuje maksymalną temperaturę płynu chłodzącego, natomiast rozdział powietrza i prędkość wentylatora zarządzane są przez system w zależności od warunków.

Precyzując, jeżeli płyn chłodzący silnik nie jest wystarczająco ciepły, nie zostanie włączona natychmiast maksymalna prędkość wentylatora, aby ograniczyć nawiew do kabiny powietrza nie wystarczająco ciepłego.

Przy włączonej funkcji możliwe są wszystkie ustawienia manualnie.

Aby wyłączyć funkcję wystarczy obrócić w lewo pokrętło temperatury, ustawiając następnie wymaganą temperaturę.

 •  Funkcja LO (maksymalne chłodzenie):

włącza się obracając pokrętło temperatury w lewo powyżej wartości minimalnej (16C). Funkcja ta może być aktywna zarówno po stronie kierowcy jak pasażera przedniego lub w obu strefach (nawet przy wybranej funkcji MONO).

Funkcję tę należy włączyć, gdy wymagane jest możliwie szybkie ochłodzenie kabiny, wykorzystując maksymalną sprawność układu. Funkcja włącza recyrkulację powietrza i sprężarkę klimatyzacji, natomiast rozdział powietrza i prędkość wentylatora zarządzane są przez system w zależności od warunków otoczenia.

Przy włączonej funkcji możliwe są wszystkie ustawienia manualnie.

Aby wyłączyć funkcję wystarczy obrócić w prawo pokrętło temperatury, ustawiając następnie wymaganą temperaturę.

Przyciski rozdziału
powietrza (I-M)

Naciskając te przyciski
można ustawić manualnie jeden z pięciu możliwych rozdziałów powietrza po stronie lewej i po prawej w kabinie:

Wylot powietrza na przednią
szybę i szyby przednie boczne do odparowania lub odmrożenia szyb.

Wylot powietrza przez kratki
środkowe i boczne w desce rozdzielczej dla wentylacji tułowia i twarzy w ciepłych okresach.

Nawiew powietrza przez wyloty na
nogi pasażerów przednich i tylnych. Ten rozdział powietrza z uwagi na naturalną konwekcję ciepłego powietrza w górę, umożliwia uzyskanie w krótkim czasieogrzaniekabiny i odczucie komfortu cieplnego.

Rozdział powietrza pomiędzy
wyloty na nogi (powietrze cieplejsze) i wyloty środkowe i boczne w desce rozdzielczej (powietrze chłodniejsze).

Ten rozdział powietrza jest szczególnie użyteczny w sezonie przejściowym (wiosna i jesień), podczas słonecznych dni.

Rozdział powietrza pomiędzy
wyloty na nogi i wyloty do odmrożenia/ odparowania na szybę przednią i szyby boczne przednie. Ten rozdział powietrza umożliwia dobre ogrzanie kabiny zapobiegając możliwemu zaparowaniu szyb.

Ustawiony rozdział powietrza wskazywany jest zaświeceniem się odpowiednich diod w wybranych przyciskach W funkcji kombinowanej, po naciśnięciu przycisku uaktywnia się tą funkcję równocześnie z tą, która jest już ustawiona. Jeżeli natomiast naciśnięty zostanie przycisk, którego funkcja jest już aktywna, zostanie ona anulowana i odpowiednia dioda gaśnie.

Aby przywrócić kontrolę automatyczną rozdziału powietrza po wyborze manualnym, nacisnąć przycisk AUTO.

Gdy kierowca wybierze rozdział powietrza na szybę przednią, ustawiony zostanie automatycznie taki sam kierunek rozdziału powietrza na szybę przednią po stronie pasażera.

Pasażer może jednak następnie ustawić inny kierunek rozdziału powietrza, po naciśnięciu odpowiednich przycisków.

Przyciski regulacji
prędkości wentylatora (L)

Naciskając na zewnętrz przycisk zwiększa się
lub zmniejsza prędkość wentylatora, a więc ilość powietrza nawiewanego do kabiny, system utrzymuje wymaganą temperaturę.

Prędkość wentylatora wskazywana jest podświetlonymi kreskami na wyświetlaczu:

 •  Maksymalna prędkość wentylatora = wszystkie kreski podświetlone
 •  Minimalna prędkość wentylatora = jedna kreska podświetlona.

Wentylator można wyłączyć tylko wtedy, gdy wyłączona jest sprężarka klimatyzacji poprzez naciśnięcie przycisku B.

OSTRZEŻENIE Aby przywrócić kontrolę automatyczną nad prędkością wentylatora po regulacji manualnej, nacisnąć przycisk AUTO.

Przyciski AUTO
(H-N) (funkcjonowanie automatyczne)

Po naciśnięciu przycisku
AUTO po stronie kierowcy i/lub po pasażera siedzenia przedniego system reguluje automatycznie, odpowiednio w strefach, ilość i rozdział powietrza dopływającego do kabiny anulując wszystkie poprzednie ustawienia manualne.

Ten przypadek sygnalizowany jest pojawieniem się napisu FULL AUTO na wyświetlaczu.

Zmieniając manualnie przynajmniej jedną funkcję zarządzaną automatycznie przez system (recyrkulację powietrza, rozdział powietrza, prędkość wentylatora lub wyłączenie sprężarki klimatyzacji) napis FULL na wyświetlaczu znika aby zasygnalizować, że system nie kontroluje już automatycznie wszystkich funkcji (temperatura pozostaje zawsze zarządzana automatycznie).

OSTRZEŻENIE Jeżeli system, z przyczyn interwencji manualnej na funkcję, nie jest w stanie zagwarantować osiągnięcie i utrzymanie wymaganej temperatury w różnych strefach w kabinie, ustawiona temperatura będzie migać aby zasygnalizować trudności rozpoznane przez system, po minucie zgaśnie napis AUTO.

Aby przywrócić w jakimkolwiek momencie kontrolę automatyczną systemu po jednej lub kilku zmianach manualnych, nacisnąć przycisk AUTO.

Przycisk MONO (A)
(wyrównania ustawionych temperatur i rozdziału powietrza)

Po naciśnięciu przycisku MONO wyrównują się automatycznie temperatura i rozdział powietrza po stronie pasażera siedzenia przedniego i kierowcy w ten sposób można ustawić jednakową temperaturę i rozdział powietrza w trzech lub w dwóch strefach obracając tylko pokrętłem po stronie kierowcy. Ta funkcja ułatwia regulację temperatury w kabinie, gdy w samochodzie znajduje się tylko kierowca.

Aby powrócić do zarządzania oddzielnie temperaturą i rozdziałem powietrza w dwóch strefach w kabinie, wystarczy obrócić pokrętło H-rys. 62 lub nacisnąć ponownie przycisk MONO A-rys. 62, gdy dioda w przycisku świeci się.

Przycisk włączania/
wyłączania recyrkulacji powietrza (C)

Recyrkulacja powietrza sterowana jest zgodnie z następującymi logikami funkcjonowania:

 •  wyłączenie wymuszone (recyrkulacja powietrza zawsze włączona), sygnalizowane świeceniem się diody w przycisku C-rys. 62 i symbolu na
  wyświetlaczu;
 •  wyłączenie wymuszone (recyrkulacja powietrza zawsze wyłączona z otwartym wlocie powietrza zewnętrznego) sygnalizowane zgaszeniem diody w przycisku i symbolu na
  wyświetlaczu.

Te warunki funkcjonowania uzyskuje się naciskając kolejno przycisk recyrkulacji powietrza C.

Ze względów bezpieczeństwa, po określonym czasie system wyłącza recyrkulacje umożliwiając wymianę powietrza.

UWAGA Przy niskiej temperaturze zewnętrznej zaleca się nie używać funkcji recyrkulacji powietrza wewnętrznego, ponieważ szyby mogą szybko zaparować się.

OSTRZEŻENIE Włączenie recyrkulacji umożliwia (dla ogrzania lub ochłodzenia w kabinie) szybkie osiągnięcie wymaganych warunków. Nie zaleca się jednak używać recyrkulacji w zimne/deszczowe dni, ponieważ zwiększa się znacznie możliwość zaparowania wewnątrz szyb, przede wszystkim, gdy nie jest włączona sprężarka klimatyzacji.

Przy temperaturze zewnętrznej niższej od 5-7C recyrkulacja zostaje wyłączona (przy dopływie powietrza zewnętrznego), aby uniknąć zaparowania szyb.

Przycisk włączenia/
wyłączenia sprężarki klimatyzacji (B)

Naciśnięcie przycisku
gdy dioda w przycisku świeci się, spowoduje wyłączenie sprężarki klimatyzacji i zgaśnięcie diody. Po naciśnięciu przycisku, gdy dioda w przycisku jest zgaszona, przywraca się automatyczną kontrolę systemu włączania sprężarki: ten przypadek sygnalizowany jest zaświeceniem się diody w przycisku.

Po wyłączeniu sprężarki klimatyzacji, system wyłącza recyrkulację, aby uniknąć możliwości zaparowania szyb. Także, jeżeli system jest w stanie utrzymać żądaną temperaturę, napis FULL z wyświetlacza znika. Jeżeli natomiast, nie jest w stanie utrzymać temperatury, cyfry migają i znika napis AUTO.

OSTRZEŻENIE Przy wyłączonej sprężarce, nie jest możliwy wlot do kabiny powietrza o temperaturze niższej od tej zewnętrznej; ponadto, w szczególnych warunkach otoczenia, szyby mogą zostać szybko zaparowane, ponieważ doprowadzane powietrze nie jest osuszane.

Wyłączenie sprężarki klimatyzacji pozostaje zapamiętane także po wyłączeniu silnika. Aby przywrócić automatyczną kontrolę włączenia sprężarki, nacisnąć ponownie przycisk (w tym przypadku
układ funkcjonuje tylko jako ogrzewanie) lub nacisnąć przycisk AUTO.

Przy wyłączonej sprężarce klimatyzacji jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej, układ nie jest w stanie uzyskać ustawionej temperatury i sygnalizowane jest miganiem, przez kilka sekund,cyfr odpowiednich ustawionych temperatur, następnie napis AUTO gaśnie.

W przypadku wyłączonej sprężarki możliwe jest wyzerowanie manualne prędkości wentylatora (żadna kreska nie świeci się).

W przypadku wyłączonej sprężarki i silniku uruchomionym prędkość wentylatora może być tylko minimalna (jedna kreska świeci się).

Przycisk szybkiego
odparowania/ odmrażania szyb (F)

Po naciśnięciu tego przycisku, klimatyzacja uaktywnia automatycznie wszystkie funkcje niezbędne do szybkiego odparowania/ odmrożenia szyby przedniej i szyb bocznych:

 •  włącza sprężarkę klimatyzacji, gdy warunki klimatyczne to umożliwiają;
 •  wyłącza recyrkulację powietrza;
 •  ustawia maksymalną temperaturę powietrza HI w obu strefach;
 •  włącza prędkość wentylatora w zależności od temperatury płynu chłodzącego silnik, aby ograniczyć dopływ powietrza niewystarczająco ciepłego dla odparowania szyb;
 •  kieruje nawiewane powietrze do wylotów na szybę przednią i szyby przednie boczne;
 •  włącza ogrzewanie szyby tylnej

OSTRZEŻENIE Funkcja szybkiego odparowania/ odmrażania szyb pozostaje włączona przez około 3 minuty, gdy płyn chłodzący silnik przekroczy 50C (wersje benzynowe) lub 35C (wersje Multijet).

Gdy funkcja jest aktywna, zaświeci się dioda w odpowiednim przycisku i w przycisku ogrzewanej szyby tylnej; z wyświetlacza zniknie napis FULL AUTO.

Jedynymi możliwymi interwencjami manualnymi, przy aktywnej funkcji, są regulacja manualna prędkości wentylatora i dezaktywacja tylnej szyby ogrzewanej.

Aby przywrócić warunki funkcjonowania, aktywne poprzednio, wystarczy nacisnąć niezależnie, przycisk F-rys. 62, przycisk recyrkulacji powietrza C, przycisk wyłączenia sprężarki B lub przyciski AUTO N lub H.

Przycisk
odparowania/ odmrażania tylnej szyby ogrzewanej i lusterek wstecznych zewnętrznych (G)

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie odparowanie/odmrażanie tylnej szyby ogrzewanej. Włączenie tej funkcji sygnalizowane jest zaświeceniem się diody w tym przycisku.

Funkcja wyłączy się automatycznie po określonym czasie lub po ponownym naciśnięciu przycisku lub po wyłączeniu silnika i nie zostanie włączona przy następnym uruchomieniu.

OSTRZEŻENIE Nie naklejać naklejek samoprzylepnych na przewodach elektrycznych na wewnętrznej część szyby tylnej, aby uniknąć uszkodzeń w funkcjonowaniu.

Wyłączenie
systemu OFF (E)

System klimatyzacji wyłącza się naciskając przycisk E w konsekwencji wyświetlacz gaśnie.

Po wyłączeniu, warunki systemu klimatyzacji są następujące:

 •  led zgaszona;
 •  temperatura ustawiona nie jest wyświetlana;
 •  recyrkulacja powietrza włączona, izolując kabinę od powietrza zewnętrznego;
 •  sprężarka klimatyzacji wyłączona;
 •  wentylator wyłączony.

Także przy wyłączonym układzie, ogrzewanie szyby tylnej można włączać lub wyłączać manualnie naciśnięciem przycisku G.

OSTRZEŻENIE Centralka systemu klimatyzacji zapamiętuje regulację układu przed wyłączeniem i przywraca gdy zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk systemu (oprócz ogrzewania szyby tylnej); jeżeli funkcja naciśniętego przycisku nie była aktywna przed wyłączeniem zostanie uaktywniona, jeżeli natomiast była aktywna będzie utrzymana.

Jeżeli chcemy ponownie włączyć system klimatyzacji w warunkach w pełni automatycznych, nacisnąć przycisk AUTO.

  Używanie systemu klimatyzacji

  Układ można uaktywnić w różny sposób, ale zalecanym uruchomieniem jest naciśniecie przycisku AUTO i obrócenie następnie pokr&# ...

  Światła zewnêtrzne

  Dźwignia lewa grupuje sterowanie światłami zewnętrznymi. Oświetlenie zewnętrzne działa tylko z kluczykiem w wyłączniku zapłon ...

  Categorie