Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Ogrzewanie postojowe/ wentylacja postojowa –> Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Do wyposażenia pojazdu należy jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Pilota ogrzewania postojowego należy przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego włączenia ogrzewania postojowego. Pamiętać, że pilot ogrzewania postojowego musi być w szczególności przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Maksymalny zasięg pilota wynosi ok. 300 metrów . Zasięg może być mniejszy na skutek:

 • zakłóceń radiowych
 • występowania masywnych przeszkód między pilotem a pojazdem
 • niekorzystnego położenia pilota w stosunku do pojazdu
 • nadawania sygnału z zamkniętego pomieszczenia
Informacja

Największy zasięg uzyskuje się, trzymając pilota pionowo do góry.

 

Informacja

Wyczerpanie baterii w pilocie sygnalizuje symbol baterii w prawej części wyświetlacza. Należy wówczas wymienić baterię w pilocie.

Włączanie/ wyłączanie ogrzewania postojowego/ klimatyzacji postojowej

Włączanie/ wyłączanie ogrzewania postojowego/ klimatyzacji postojowej


Pilot zdalnej obsługi

 1. Wyświetlacz

 2. Sprawdzanie statusu/
  ustawianie czasu odjazdu

 3. Wyłączanie ogrzewania
  postojowego/ wentylacji

 4. Włączanie ogrzewania
  postojowego/ wentylacji

 5. Sprawdzanie statusu/
  ustawianie czasu odjazdu

 • Włączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się ON .
 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF

Sprawdzanie statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji

 • Nacisnąć przycisk lub
  . Na wyświetlaczu mogą pojawiać
  się następujące wskazania:

Wskazania

Znaczenie


Ogrzewanie postojowe/ wentylacja wyłączone


Wentylacja jest włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach).


Ogrzewanie jest włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach).


Wybrano czas odjazdu. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu


Wybrano czas odjazdu. Wentylacja postojowa jest aktualnie włączona. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.


Wybrano czas odjazdu. Ogrzewanie postojowe jest aktualnie włączone. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.

Ustawianie czasu odjazdu

Przed ustawieniem czasu odjazdu upewnić się, że zegar w pojeździe jest prawidłowo ustawiony . W przeciwnym razie ogrzewanie postojowe włączy się w nieprawidłowym czasie i ewentualnie w nieodpowiednim miejscu. Podczas ustawiania czasu odjazdu należy również przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Godzinę można ustawić za pomocą systemu Audio lub COMAND Online (patrz oddzielna instrukcja obsługi).

 • Naciskać przycisk lub
  , aż na wyświetlaczu pojawi się
  wartość czasu, która ma zostać zmieniona.
 • Nacisnąć jednocześnie przyciski i
  .

 • Symbol na wyświetlaczu pilota
  miga.
 • Za pomocą przycisku lub
  ustawić żądany czas odjazdu.
Informacja

Im dłużej naciska się przyciski lub
, tym szybciej zmienia się
wyświetlany czas

 • Nacisnąć jednocześnie przyciski i
  .

 • Nowy czas odjazdu zostaje wprowadzony do pamięci.

Włączanie ustawionego czasu odjazdu

 • Naciskać przycisk lub
  , aż na wyświetlaczu pojawi się
  żądany czas odjazdu.
 • Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się symbol i czas odjazdu.

Wyłączanie ustawionego czasu odjazdu

 • Nacisnąć przycisk lub
  .

 • Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie statusu ogrzewania postojowego.
 • Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy zapisany w pamięci czas odjazdu.
 • Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

  Wskazówki ogólne Kolory lampek kontrolnych w przycisku mają następujące znaczenie: niebieska Włączona we ...

  Wymiana baterii w pilocie

  OSTRZEŻENIE Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbk ...

  Categorie