Mercedes-Benz Klasa B: Pojazd w wersji Flexible Fuel

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!

Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światła, palenia papierosów i iskier. Przed tankowaniem wyłączyć silnik i ogrzewanie postojowe, jeśli jest zamontowane.

 

OSTRZEŻENIE

Paliwa są trujące i szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Koniecznie unikać kontaktu paliwa ze skórą, oczami lub ubraniem oraz połknięcia paliwa. Nie należy wdychać oparów paliwa. Paliwa należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku kontaktu z paliwem należy przestrzegać następujących zasad:
 • Niezwłocznie zmyć paliwo ze skóry wodą i mydłem.
 • W przypadku przedostania się paliwa do oczu niezwłocznie przemyć oczy czystą wodą. Niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
 • W przypadku połknięcia paliwa niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej. Nie wywoływać wymiotów.
 • Zabrudzoną paliwem odzież należy natychmiast zmienić.

 W przypadku pojazdów Flexible Fuel można tankować:

 • Bezołowiową benzynę Super
 • Paliwo E85
 • Mieszankę paliwa E85 i bezołowiowej benzyny Super
Informacja

Pojazdy Flexible Fuel można rozpoznać po naklejce Ethanol up to E85 znajdującej się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.

Zużycie paliwa

Zawartość energetyczna w paliwie E85 jest mniejsza niż w tej samej ilości benzyny Super. Zużycie paliwa w przypadku eksploatacji pojazdu na paliwie E85 jest wyższe niż dla benzyny Super.

Przeglądy techniczne

Należy poinformować ASO Mercedes-Benz o tym, że pojazd jest lub był eksploatowany na paliwie E85.

Niskie temperatury otoczenia

Jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 32 F (0 C), proces rozruchu pojazdu eksploatowanego na paliwie E85 może się znacznie przedłużyć.

Paliwo E85 nie jest dostosowane do eksploatacji przy temperaturze otoczenia poniżej -4 F (-20 C).

  Olej napędowy

  Jakość paliwa OSTRZEŻENIE W przypadku zmieszania oleju napędowego z benzyną temperatura zapłonu mieszanki paliwa jest niższa ni&# ...

  Olej silnikowy

  Wskazówki ogólne Podczas obchodzenia się z olejem silnikowym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących ...

  Categorie