Mercedes-Benz Klasa B: Komfortowe otwieranie i zamykanie przyciskiem cyrkulacji powietrza

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Komfortowe otwieranie i zamykanie przyciskiem cyrkulacji powietrza

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować cały proces zamykania. Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego otwierania kończyny mogą zostać wciągnięte lub zakleszczone pomiędzy szybą boczną a ramą okna. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem otwierania upewnić się, że nikt nie dotyka szyby bocznej. Jeśli ktoś jednak zostanie zakleszczony, niezwłocznie nacisnąć przycisk w celu otworzenia/ zamknięcia
szyb bocznych w drzwiach. Szyby boczne zatrzymują się. W celu ponownego zamknięcia szyb bocznych pociągnąć przycisk .


 • Komfortowe zamykanie: Naciskać przycisk , aż szyby boczne i panoramiczne
  okno dachowe zostaną zamknięte.
 • Lampka kontrolna w przycisku świeci się. Cyrkulacja powietrza
  została włączona.

Jeśli podczas komfortowego zamykania w obszarze zamykania znajdują się kończyny, należy postępować następująco:

 • W celu otworzenia/ zamknięcia szyb bocznych nacisnąć przycisk .

 • Szyby boczne zatrzymują się.
 • W celu otworzenia/ zamknięcia szyb bocznych nacisnąć następnie ponownie przycisk . Lub

 • Naciskać ponownie przycisk
  przez ponad dwie sekundy.
 • Szyby boczne przesuwają się w kierunku przeciwnym.
 • Nacisnąć przycisk w celu otworzenia/
  zamknięcia panoramicznego okna dachowego.
 • Panoramiczne okno dachowe zatrzymuje się.
 • W celu otworzenia panoramicznego okna dachowego nacisnąć następnie przycisk do tyłu.

Informacja

Wskazówki dotyczące automatycznej funkcji rewersowania

 • szyb bocznych
 • panoramicznego okna dachowego
 • Komfortowe otwieranie: Naciskać przycisk , aż szyby boczne i panoramiczne
  okno dachowe zostaną otwarte. Szyby boczne i panoramiczne okno dachowe ustawiają się w pierwotnym położeniu.
 • Lampka kontrolna w przycisku gaśnie. Cyrkulacja powietrza jest
  wyłączona.
Informacja

Jeżeli po komfortowym zamknięciu jedna z szyb lub panoramiczne okno dachowe zostaną otwarte ręcznie, komfortowe otwieranie nie spowoduje zmiany ręcznie ustawionego położenia.

  Włączanie i wyłączanie cyrkulacji powietrza

  Wskazówki ogólne Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czas wyłączyć. Wtedy następuje tylko wymuszona cyrkul ...

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania ciepłem resztkowym

  ...

  Categorie