Fiat Idea: Menu ustwień

W "Menu ustawień" możliwe jest wykonanie regulacji i/lub następujących ustawień:

 •  REGULACJĘ ZEGARA
 •  REGULACJĘ GŁOŚNOŚCI SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ (BRZĘCZYK)
 •  USTAWIENIE DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI
 •  USTAWIENIE JEDNOSTKI MIARY.

Regulacja zegara

Samochód dostarczany jest z tą funkcją wyregulowaną na 24 godziny.

Aby ustawić wymaganą godzinę, należy:

 •  nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE aż wyświetli się "Hour";
 •  nacisnąć przycisk + aby zwiększyć minuty;
 •  nacisnąć przycisk - aby zmniejszyć minuty.

Przytrzymując naciśnięty przycisk + lub - przez kilka sekund, uzyskuje się odpowiednio szybkie zwiększanie lub zmniejszanie automatyczne aż do zwolnienia przycisku.

 •  Aby potwierdzić zmodyfikowane ustawienie zegara, nacisnąć i przytrzymać naciśnięty powyżej 2 sekund przycisk MODE.

Regulacja głośności sygnalizacji akustycznej (buzzer)

Aby ustawić wymaganą głośność należy:

 •  nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE aż wyświetli się "bUZZ";
 •  nacisnąć przycisk + aby zwiększyć głośność;
 •  nacisnąć przycisk - aby zmniejszyć głośność;
 •  aby potwierdzić zmodyfikowane ustawienie zegara, nacisnąć i przytrzymać naciśnięty powyżej 2 sekund przycisk MODE.

Sygnalizacja przekroczenia ustawionej dopuszczalnej prędkości

Ustawiona wartość prędkości samochodu, powoduje że po jej przekroczeniu system poinformuje o tym użytkownika wskazaniem na wyświetlaczu i zaawizuje akustycznie: Samochód dostarczany jest z tą funkcją ustawioną w trybie "OFF".

Aby ustawić tę funkcję, należy:

 •  nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE aż wyświetli się "SPEEd";
 •  nacisnąć przycisk + aby zwiększyć wartość odpowiadającą prędkości (dopuszczalną maksymalną jest 250 km/h);
 •  nacisnąć przycisk - aby zmniejszyć wartość odpowiadającą prędkości (dopuszczalną jest 30 km/h, poniżej której jest powrót do trybu "OFF");
 •  aby potwierdzić ustawienie, nacisnąć i przytrzymać naciśnięty powyżej 2 sekund przycisk MODE.

Ustawienie jednostki miary

Aby ustawić wymaganą jednostkę miary (kilometry lub mile), należy:

 •  nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE aż wyświetli się "Unit";
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby zmienić jednostkę miary;
 •  aby potwierdzić ustawienie, nacisnąć i przytrzymać naciśnięty powyżej 2 sekund przycisk MODE.

Wyświetlacz interwencji przełącznika bezwładnościowego blokującego paliwo

Wyświetlacz ukazuje się automatycznie w przypadku interwencji wyłącznika bezwładnościowego blokującego paliwo, w wyniku zderzenia o określonej energii.

Przełącznik przerywa zasilanie paliwem.

Patrz opis w rozdziale " Przełącznik bezwładnościowy blokujący zasilanie paliwem".

UWAGA Jeżeli po wyświetleniu komunikatu "FPSon" wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne są wycieki z układu zasilania silnika, nie uruchamiać przełącznika, aby uniknąć ryzyka pożaru.

  Przyciski sterujące

  PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 27 + Aby przesuwać na ekranie odpowiednie i na odpowiednie opcje pozycji następnej lub aby zwiększyć wyświetlaną ...

  Wyświetlacz wielofunkcyjny rekofigurowany

  Samochód może być wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny przedstawiający informacje niezbędne użytkownikowi, w zależności od ...

  Categorie