Fiat Idea: Menu ustawień

MENU USTAWIEŃ rys. 30

Menu składa się z szeregu funkcji, dostępnych w trybie "okrężnym", których wybórrealizowany jest za pomocą przycisków + i - umożliwiając dostęp do różnych operacji wyboru i ustawień przedstawionych poniżej.

Menu Setup można uaktywnić krótkim naciśnięciem przycisku MODE.

Pojedynczymi naciśnięciami przycisków + i - możliwe jest poruszanie się po liście menu ustawień.

Tryb zarządzania w tym punkcie jest różny w zależności od zgodności charakterystyki wybranej pozycji.

UWAGA Jeżeli jest system Connect Nav+, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników możliwa jest regulacja/ustawienie wyłącznie funkcji: "Illum.", "Limite Velocità", "Sens. luci" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), "Buzz. cint." i "Bag passegg.".

Niektóre funkcje są wyświetlane na wyświetlaczu systemu Connect Nav+, których możliwa jest także regulacja/ ustawienie.

Wybór jednej pozycji z menu

 •  za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MODE można wybrać ustawienie w menu, które chcemy zmodyfikować;
 • naciskając na przyciski + lub - (pojedynczymi naciśnięciami) można wybrać nowe ustawienie;
 •  za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MODE można zapamiętać ustawienie i równocześnie powrócić do tej samej pozycji menu przed wyborem.

Wybór "Data" i "Ustawienie zegara":

 •  za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MODE można wybrać pierwszą daną do modyfikacji (np. godzina / minuty lub rok / miesiąc / dzień);
 • naciskając na przyciski + lub - (pojedynczymi naciśnięciami) można wybrać nowe ustawienie;
 •  za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MODE można zapamiętać ustawienie i równocześnie przejść do następnej pozycji menu ustawień, jeżeli ta jest ostatnią powraca się do tej samej pozycji menu przed wyborem.

Przez dłuższe naciśnięcie przycisku MODE:

 •  jeżeli jesteśmy w środowisku menu ustawień zostaną zachowane tylko zmiany już zapamiętane przez użytkownika (już potwierdzone krótkim naciśnięciem przycisku MODE).

Środowisko menu jest tymczasowe; po wyjściu z menu spowodowanym upłynięciem tego okresu zachowane zostaną tylko modyfikacje już zapamiętane przez użytkownika (już potwierdzone naciśnięciem krótkim przycisku MODE).

Menu ustawień


Dopuszczalna prędkość (Lim. vel.)

Funkcja ta umożliwia ustawienie dopuszczalnej prędkości samochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu, której kierowca zostanie ostrzeżony (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty").

Aby ustawić wymaganą dopuszczalną prędkość, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu wyświetli się napis (Lim. vel.);
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać włączenie (On) lub wyłączenie (Off) dopuszczalnej prędkości;
 • w przypadku, gdy funkcja została uaktywniona (On), za pomocą przycisków + lub - wybrać wymaganą dopuszczalną prędkość i nacisnąć MODE aby potwierdzić wybór.

Uwaga Możliwym ustawieniem jest prędkość pomiędzy 30 i 200 km/h, lub 20 i 125 mph zgodnie z wcześniej ustawioną jednostką, patrz rozdział "Jednostka miary odległości (Dist. unità)" opisany poniżej.

Poszczególne naciśnięcie przycisków + / - powoduje zwiększenie/zmniejszenie o 5 jednostek. Przytrzymanie naciśniętego przycisku + / - powoduje zwiększanie/ zmniejszanie szybkie automatyczne.

Gdy zbliżamy się do wymaganej wartości, dokończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Gdy wymagane jest anulowanie ustawienia, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migał będzie napis (On);
 •  nacisnąć przycisk +, na wyświetlaczu migał będzie napis (Off);
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Regulacja czułości czujnika reflektorów automatycznych (Sens. luci) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umożliwia regulację czułości czujnika zmierzchu zgodnie z 3 poziomami (poziom 1 = poziomowi minimalnemu, poziom 2 = poziomowi średniemu, poziom 3 = poziomowi maksymalnemu); zwiększając czułość, zmniejsza się ilość światła z zewnątrz konieczną dla zapalenia świateł. Samochód przekazywany jest z tą regulacją ustawioną na poziomie "2".

Aby wybrać wymagane ustawienie, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migał będzie poziom poprzednio ustawiony;
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Aktywacja Trip B (Trip B)

Ta funkcja umożliwia aktywację (On) lub dezaktywację (Off ) wskazań Trip B (trip okresowy).

Odnośnie dalszych informacji patrz rozdział "Komputer pokładowy".

Aby uaktywnić/dezaktywować należy:

 • nacisnąć krótko przycisk MODE , na wyświetlaczu migać będzie napis (On) lub (Off) (w zależności od poprzedniego ustawienia);
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Regulacja zegara (Reg. orologio)

Ta funkcja umożliwia regulację zegara.

Aby wyregulować, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu migać będzie "ore";
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu migać będą "minuti";
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyregulować.

Uwaga Poszczególne naciśniecie przycisków + lub - powoduje zwiększenie lub zmniejszenie o jedną jednostkę. Przytrzymanie naciśniętego przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie szybkie automatyczne.

Gdy zbliżamy się do wymaganej wartości, dokończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Tryb zegara 12h/24h (Modo orol.)

Ta funkcja umożliwia ustawienie wyświetlania w trybie 12h lub 24h.

Aby wyregulować, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie napis 12h lub 24h (w zależności od poprzedniego ustawienia);
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Regulacja daty (Regolaz. data)

Ta funkcja umożliwia uaktualnienie daty (rok - miesiąc - dzień).

Aby uaktualnić datę należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migał będzie napis "l'anno";
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyregulować;
 • nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migał będzie napis "il mese";
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyregulować;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migał będzie napis "il giorno;
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyregulować.

Uwaga Poszczególne naciśniecie przycisków + lub - powoduje zwiększenie lub zmniejszenie o jedną jednostkę. Przytrzymanie naciśniętego przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie szybkie automatyczne.

Gdy zbliżamy się do wymaganej wartości, dokończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Odblokowanie drzwi i pokrywy bagażnika (Chiave)

Ta funkcja umożliwia: odblokowanie drzwi przednich i tylnych, odblokowanie jedynie drzwi kierowcy lub odblokowanie wszystkich drzwi wraz z pokrywą bagażnika.

Aby wykonać to ustawienie, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE na wyświetlaczu wyświetli się "Apri porte" - Otwórz drzwi, "Apri guida" - Otwórz drzwi kierowcy i "Apri tutto" - Otwórz wszystko;
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać; Wybrana pozycja będzie migać na wyświetlaczu;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE , aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Jednostka miary "odległości" (Dist. unità)

Ta funkcja umożliwia ustawienie jednostki miary odległości (km lub mi).

Aby ustawić wymaganą jednostkę miary, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie napis (km) lub (mi) (w zależności od poprzedniego ustawienia);
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Jednostka miary "zużycia paliwa " (Consumo)

Ta funkcja umożliwia ustawienie jednostki miary odpowiadającej wielkości zużytego paliwa (km/l, l/100 km, lub mpg), w zależności od wybranej jednostki miary odległości (km lub mile, patrz poprzedni rozdział "Jednostka miary odległości").

Jeżeli jednostka miary odległości ustawiona jest w "km" wyświetlacz umożliwia ustawienie jednostki miary w (km/l lub l/100km) odpowiednio do ilości zużywanego paliwa. Jeżeli jednostka miary odległości ustawiona jest w "mi" na wyświetlaczu wyświetli się ilość zużywanego paliwa w "mpg".

Aby wykonać te ustawienia, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie napis (km/l) lub (l/100km) (w zależności od poprzedniego ustawienia);
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Jednostka miary "temperatury" (Temp. unità)

Ta funkcja umożliwia ustawienie jednostki miary temperatury (C lub F).

Aby ustawić wymaganą jednostkę miary, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie napis (C) lub (F) (w zależności od poprzedniego ustawienia);
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Wybór języka (Ling.)

Informacje wyświetlane na ekranie, wcześniej ustawione, mogą być przedstawione w następujących językach: włoskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim.

Aby wybrać wymagany język, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie "język" poprzednio ustawiony;
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wybrać;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Regulacja głośności sygnalizacji akustycznej awarii / ostrzeżeń (Vol. buzzer)

Ta funkcja umożliwia wyregulowanie (w 8 poziomach) głośność sygnału akustycznego (buzzer) towarzyszącego ewentualnej sygnalizacji awarii/ostrzeżeń. Aby ustawić wymaganą głośność należy:

 • nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie "poziom" głośności poprzednio ustawiony;
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyregulować;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Głośność przycisków (Vol. tasti)

Ta funkcja umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnalizacji akustycznej, która towarzyszy naciskaniu przycisków MODE, + i -.

Aby ustawić wymaganą głośność należy:

 • nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu migać będzie "poziom" głośności poprzednio ustawiony;
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyregulować;
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Reaktywacja brzęczyka sygnalizacji S.B.R. (Buzz. cint.) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja jest wyświetlana tylko po wyłączeniu systemu S.B.R w ASO Fiat (patrz rozdział "Bezpieczeństwo" pod rozdział "System S.B.R.").

Obsługa okresowa (Service)

Ta funkcja umożliwia wizualne wskazania odpowiadające okresom, w kilometrach lub w dniach, jakie pozostały do wykonania obsługi okresowej.

Aby uzyskać te wskazania, należy:

 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, na wyświetlaczu wyświetli się przebieg w km lub w milach w zależności od poprzedniego ustawienia (patrz rozdział "Jednostka miary odległości");
 •  nacisnąć przycisk + lub - aby wyświetlić czas okres w dniach;
 • nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard.

Uwaga "Wykaz czynności przeglądów okresowych" przewiduje obsługę samochodu co 20. 000 km (lub odpowiadającą wartość w mil) lub raz w roku. to wskazanie wyświetli się automatycznie, przy kluczyku w pozycji MAR, począwszy od 2.000 km (lub odpowiadającą wartość w mil) lub gdy pozostało 30 dni do tego terminu i będzie powtarzana co 200 km (lub odpowiadającą wartość w mil) lub co 3 dni.

Poniżej 200 km sygnalizacja powtarzana jest częściej w miarę zbliża się do tego terminu.

Dla wersji 1.3 Multijet, odnośnie wymiany filtra powietrza, oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego patrz opis w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" w rozdziale "Obsługa samochodu" Wskazanie będzie w km lub w milach zgodnie z ustawioną jednostką miary. Jeżeli termin przeglądu okresowego zbliża się do przewidzianego, to po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR, na wyświetlaczu pojawi się napis "Service" i ilość kilometrów/mil lub dni jakie jeszcze pozostały do przeglądu samochodu. informacje w "Obsłudze okresowej" przedstawione są w kilometrach (km)/miglia (mi) lub dniach (gg), zgodnie z okresem jaki został zaprezentowany po raz pierwszy.

Zwrócić się do ASO Fiat, która wykona oprócz operacji przewidzianych w ""Wykazie czynności przeglądów okresowych" lub w "Wykazie przeglądów rocznych" także wyzerowanie tych wskazań (reset).

Aktywacja/Dezaktywacja poduszki powietrznej po stronie pasażera przedniej i bocznej (side bag) (Passenger bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Ta funkcja umożliwia aktywację/dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera.

Procedura jest następująca:

 •  nacisnąć przycisk MODE i po wyświetleniu się na wyświetlaczu komunikatu (Bag pass Off ) (aby dezaktywować) lub komunikatu (Bag pass On) (aby uaktywnić) wybrać za pomocą naciśnięcia przycisku + i -, nacisnąć ponownie przycisk MODE;
 •  na wyświetlaczu wyświetli się komunikat żądający potwierdzenia;
 •  za pomocą naciśnięcia przycisków s lub - wybrać (Si), (aby potwierdzić włączenie/ wyłączenie) lub (No), (aby zrezygnować);
 •  nacisnąć krótko przycisk MODE, wyświetli się komunikat potwierdzający wybór i powraca się do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

Aktywacja/Dezaktywacja poduszki powietrznej po stronie pasażera przedniej i bocznej


Wyjście z Menu

Jest ostatnią funkcją, która zamyka cykl ustawień przedstawionych na ekranie menu.

Nacisnąć krótko przycisk MODE, aby powrócić do ekranu standardowego bez zapamiętania.

Po naciśnięciu przycisku + na wyświetlaczu ukaże się pierwsza pozycja menu (Lim.

vel.).

  Przyciski sterujące

  PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 29 + Aby przesuwać na ekranie odpowiednie i na odpowiednie opcje pozycji następnej lub aby zwiększyć wyświetlaną ...

  Komputer pokładowy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  ...

  Categorie