Toyota Yaris: Obsługa techniczna

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Obsługa techniczna

Wymagania dotyczące obsługi technicznej

Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji jest codzienna dbałoźć o samochód i regularnie wykonywane zabiegi serwisowe. Poniżej podane są ogólne zalecenia producenta samochodu:

Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane w terminach okreźlonych w planie obsługi okresowej.

Szczegółowy zakres i terminarz obsługi okresowej podany jest w książce gwarancyjnej samochodu "Serwis i Gwarancja".

Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie

Jakie czynnoźci serwisowe mogą zostać wykonane we własnym zakresie? Wiele punktów obsługi okresowej jest łatwych do wykonania dla osoby o pewnych zdolnoźciach mechanicznych, dysponującej kilkoma podstawowymi narzędziami samochodowymi.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre czynnoźci obsługowe wymagają użycia specjalistycznych narzędzi oraz posiadania wysokich umiej ętnoźci. Dlatego należy je zlecać wykwalifikowanym mechanikom. Nawet gdy użytkownik ma doźwiadczenie mechaniczne, zalecane jest powierzenie czynnoźci obsługi okresowej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi. Autoryzowana stacja obsługi Toyoty będzie ponadto prowadzić rejestr wykonanych przeglądów oraz czynnoźci serwisowych, pomocny na wypadek korzystania z naprawy gwarancyjnej.

Wprzypadku korzystania z usług warsztatu nienależącego do sieci serwisowej Toyoty wskazane jest poproszenie o dokonywanie odpowiednich zapisów przebiegu historii serwisowej tego samochodu

Gdzie dokonywać przeglądów i napraw?

W celu utrzymania możliwie najwyższej sprawnoźci samochodu zalecane jest powierzanie wszelkich napraw, przeglądów i czynnoźci serwisowych autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub odpowiednio przygotowanym i wyposażonym specjalistom. Czynnoźci serwisowe, przeglądy i ewentualne naprawy wykonywane w ramach gwarancji najlepiej zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, która użyje wyłącznie oryginalnych częźci zamiennych Toyoty. Warto też korzystać z usług autoryzowanych stacji obsługi Toyoty w przypadku obsług serwisowych i wszelkich napraw nieobjętych gwarancją producenta samochodu, ponieważ stacje te są wyspecjalizowane w obsłudze samochodów marki Toyota, a ich wysoce wykwalifikowani pracownicy potrafią poradzić sobie z wszelkimi problemami, jakie mogą zdarzyć się w trakcie eksploatacji tego samochodu.

Autoryzowane stacje obsługi Toyoty lub inne odpowiednio przygotowane i wyposa żone specjalistyczne warsztaty ze względu na to, że posiadają duże doźwiadczenie w obsłudze samochodów Toyota, rzetelnie i za rozsądną cenę wykonają wszelkie niezbędne przeglądy i obsługi okresowe tego samochodu.

Kiedy samochód wymaga naprawy?

Należy zwracać uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu się samochodu podczas jazdy, nietypowe dźwięki i inne oznaki źwiadczące o koniecznoźci interwencji serwisowej. Najważniejsze z nich, to:

 • Przerywana praca lub dławienie się silnika, odgłosy dzwonienia
 • Wyraźna utrata mocy
 • Nietypowe odgłosy dobiegające z silnika
 • Ślady wycieków pod samochodem (Jednak woda kapiąca z elementów układu klimatyzacji, który pracował, jest zjawiskiem normalnym.)
 • Zmiana odgłosu pracy układu wydechowego (Może to być objawem ulatniania się niebezpiecznego dla zdrowia tlenku węgla. Należy wtedy jechać z otwartymi oknami i natychmiast zlecić sprawdzenie układu wydechowego.)
 • Widoczne obniżenie ciźnienia w oponie, pisk ogumienia przy skręcaniu, nierównomierne zużycie bieżnika
 • Ściąganie samochodu w jedną stronę podczas jazdy po płaskiej, prostej drodze
 • Nietypowe odgłosy towarzyszące pracy elementów zawieszenia
 • Spadek skutecznoźci hamulców, "miękki" pedał hamulca zasadniczego lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów), zapadanie się pedału niemal do podłogi, źciąganie samochodu w jedną stronę podczas hamowania
 • Stałe utrzymywanie się temperatury silnika powyżej normalnego zakresu

Zaobserwowanie jednego z powyższych objawów wymaga niezwłocznego oddania samochodu do regulacji lub naprawy w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.


Nieprzestrzeganie zasad dbałoźci o stan techniczny samochodu

Grozi doprowadzeniem do poważnej awarii samochodu, a także spowodowaniem wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Środki ostrożnoźci przy obsłudze akumulatora

Bieguny akumulatora, zaciski jego przewodów oraz powiązane z nimi elementy wyposażenia zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów, o których wiadomo, że powodują uszkodzenia mózgu. Po każ- dym kontakcie z akumulatorem należy umyć ręce

  Czyszczenie i konserwacja wnętrza

  Podczas czyszczenia wnętrza samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek, co pozwoli utrzymać je w możliwie najlepszym stanie: Utr ...

  Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie

  ...

  Categorie