Opel Corsa: Zegar

Graficzny wyświetlacz informacyjny

Nacisnąć CONFIG w celu włączenia menu Ustawienia.

Przewinąć listę i wybrać opcję menu Czas Data, aby wyświetlić odpowiednie podmenu.


Uwaga

Szczegółowy opis obsługi menu, patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Ustaw czas


Nacisnąć pokrętło MENU-TUNE, aby wejść do podmenu Ustaw czas.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby zmienić bieżącą wartość pierwszego ustawienia.

Nacisnąć pokrętło MENU-TUNE, aby potwierdzić ustawioną wartość.

Kursor przechodzi wtedy do następnej wartości. Po nastawieniu wszystkich wartości następuje automatyczny powrót do menu nadrzędnego.

Ustaw datę


Nacisnąć pokrętło MENU-TUNE, aby wejść do podmenu Ustaw datę.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby zmienić bieżącą wartość pierwszego ustawienia.

Nacisnąć pokrętło MENU-TUNE, aby potwierdzić ustawioną wartość.

Kursor przechodzi wtedy do następnej wartości. Po nastawieniu wszystkich wartości następuje automatyczny powrót do menu nadrzędnego.

Ustaw format wyświetlania czas u Aby przechodzić między dostępnymi opcjami, naciskać pokrętło MENU-TUNE.

Ustaw format daty

Aby przechodzić między dostępnymi opcjami, naciskać pokrętło MENU-TUNE.

Synchronizacja zegara RDS

Większość nadajników VHF emituje sygnał zawierający kody systemu RDS umożliwiające automatyczne skorygowanie czasu wskazywanego przez zegar. Synchronizacja czasu przez system RDS może potrwać kilka minut. Niektóre nadajniki nie nadają poprawnego sygnału czasowego. W takiej sytuacji zaleca się wyłączyć funkcję automatycznej synchronizacji zegara.

Aby przechodzić między opcjami Włącz. i Wył., naciskać pokrętło MENU-TUNE.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Nacisnąć , a następnie wybrać
przycisk ekranowy Ustawienia.

Wybrać Ustawianie daty i godziny, aby wyświetlić odpowiednie podmenu.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny


Uwaga

Szczegółowy opis obsługi menu, patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Ustaw format czasu

Aby wybrać żądany format godziny, nacisnąć przycisk ekranowy 12 h lub 24 h.

Ustaw format daty

Aby wybrać żądany format daty, naciskać przyciski ekranowe < lub > i wybrać jedną z dostępnych opcji.

Ustaw datę i godzinę

Ustaw datę i godzinę


Aby zmienić ustawienia godziny i daty, naciskać przyciski ekranowe   i
.


Synchronizacja zegara RDS Większość nadajników VHF emituje sygnał zawierający kody systemu RDS umożliwiające automatyczne skorygowanie czasu wskazywanego przez zegar. Synchronizacja czasu przez system RDS może potrwać kilka minut. Niektóre nadajniki nie nadają poprawnego sygnału czasowego. W takiej sytuacji zaleca się wyłączyć funkcję automatycznej synchronizacji zegara.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Synchronizacja zegara RDS, nacisnąć przycisk ekranowy Włączony lub Wyłączony.

    Temperatura zewnętrzna

    Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast, a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Wskazania temperatury poniżej 3 C pulsują na wyświetlaczu. ...

    Gniazdka zasilania

    Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w konsoli środkowej. Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 wat. Przy wył& ...

    Categorie