Opel Corsa: Gaz płynny

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Gaz płynny

Gaz płynny jest określany akronimem angielskim LPG (Liquefied Petroleum Gas) lub francuskim GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG nazywany jest również autogazem.

LPG składa się głównie z propanu i butanu. Liczba oktanowa tego paliwa wynosi od 105 do 115, w zależności od zawartości butanu. LPG jest przechowywany w postaci ciekłej pod ciśnieniem od około pięciu do dziesięciu barów.

Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia i proporcji składników. W ciśnieniu otoczenia wynosi ona od -42 C (czysty propan) do -0,5 C (czysty butan).

Przestroga

Układ zasilania LPG działa w temperaturze otoczenia od ok.

-8 C do 100 C.

Pełna wydajność instalacji LPG jest gwarantowana tylko w przypadku zasilania gazem płynnym spełniającym minimalne wymagania określone przez normę DIN EN 589.

Przełącznik wyboru paliwa

Przełącznik wyboru paliwa


Naciśnięcie LPG powoduje przełączenie między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym, pod warunkiem że zostały osiągnięte wymagane parametry (temperatura płynu chłodzącego, temperatura gazu i minimalna prędkość obrotowa silnika). Warunki umożliwiające przełączenie na zasilanie gazem płynnym są zazwyczaj spełnione po ok.

60 sekundach (w zależności od temperatury zewnętrznej) i pierwszym mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizowany za pomocą diody LED.

dioda nie świeci : zasilanie benzyną

dioda miga : sprawdzanie warunków do przełączenia na zasilanie gazem płynnym. Dioda świeci, gdy warunki są spełnione.

dioda świeci : zasilanie gazem płynnym

dioda miga pięć razy i gaśnie : pusty zbiornik gazu płynnego lub awaria w układzie gazu płynnego.

Stosowny komunikat pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Jeśli zbiornik paliwa jest pusty, silnik nie uruchomi się.

Wybrany tryb zasilania paliwem jest zapamiętywany i zostanie ponownie aktywowany w następnym cyklu zapłonowym, jeśli pozwolą na to warunki.

W przypadku opróżnienia zbiornika gazu płynnego zostanie automatycznie uaktywniony tryb zasilania silnika benzyną. Tryb ten pozostanie aktywny do czasu wyłączenia zapłonu.

Przynajmniej raz na pół roku należy zużyć na tyle dużo benzyny w zbiorniku, aby zaświeciła się lampka kontrolna , a następnie zatankować
pojazd. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej jakości paliwa w zbiorniku i zapewni prawidłowe działanie układu zasilania benzyną.

W regularnych odstępach czasu należy całkowicie napełniać zbiornik benzyny, aby zapobiec jego korozji.

Usterki i środki zaradcze Jeśli nie można włączyć trybu zasilania gazem, sprawdzić następujące elementy:

 • Czy w zbiorniku znajduje się dostatecznie dużo gazu płynnego?
 • Czy poziom benzyny w zbiorniku jest wystarczający, aby umożliwić rozruch?

Przy ekstremalnych temperaturach i określonym składzie gazu w zbiorniku przełączenie na zasilanie gazem może trwać nieco dłużej.

W sytuacjach nadzwyczajnych może również nastąpić przełączenie z powrotem na zasilanie benzyną, jeśli nie są spełnione minimalne wymagania dla trybu zasilania gazem. Jeśli warunki na to pozwalają, może istnieć możliwość ręcznego przełączenia z powrotem na zasilanie gazem płynnym.

W przypadku wszelkich innych usterek należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Przestroga

Aby zachować ważność gwarancji na układ zasilania LPG oraz zapewnić jego bezpieczeństwo, naprawę i regulację należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

Gaz płynny jest na etapie produkcji nawaniany środkiem nadającym mu specjalny zapach, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności.

Ostrzeżenie

W razie wyczucia zapachu gazu w pojeździe lub w jego bezpośrednim otoczeniu natychmiast przełączyć na tryb zasilania benzyną. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić. Nie zbliżać się z otwartym ogniem ani innym źródłem zapłonu.

Jeśli zapach gazu nie zniknął, nie uruchamiać silnika. Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

Podczas korzystania z podziemnych parkingów należy przestrzegać obowiązujących na nich zasad oraz lokalnych przepisów prawa.

Uwaga

W razie wypadku należy wyłączyć zapłon i światła.

  Paliwo do silników wysokoprężnych

  Należy tankować wyłącznie olej napędowy zgodny z normą EN 590. W krajach poza Unią Europejską należy tankować paliwo Euro-Die ...

  Uzupełnianie paliwa

  Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć zapłon i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalan ...

  Categorie