Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Usuwanie awarii –> Akumulator (pojazd) –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalistyczne i fachowa wiedza. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

OSTRZEŻENIE Niefachowe prace przy akumulatorze mogą doprowadzić np. do zwarcia. Skutkiem może być ograniczenie lub zanik działania systemów i układów wiążących się z bezpieczeństwem, np. instalacji oświetleniowej, ABS (układu zapobiegającego blokowaniu się kół) lub ESP (elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy). Bezpieczeństwo użytkowania pojazdu może być ograniczone. Można stracić kontrolę nad pojazdem, np.
 • podczas hamowania
 • przy raptownych zmianach kierunku jazdy i/ lub nadmiernej prędkości.

Istnieje ryzyko wypadku!

W przypadku stwierdzenia zwarcia lub podobnych objawów należy niezwłocznie powiadomić fachowy serwis. Przerwać jazdę. Prace przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące ABS i ESP.

OSTRZEŻENIE

Rozładowanie elektrostatyczne może prowadzić do powstawania iskier i w wyniku tego łatwopalna mieszanka gazów wydobywających się z akumulatora może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Bezpośrednio przed dotknięciem akumulatora nie należy dotykać metalowego nadwozia, aby zredukować występujące rozładowanie elektrostatyczne.

Podczas ładowania akumulatora oraz korzystania z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika może powstawać łatwopalna mieszanina gazów.

Należy zawsze zwracać uwagę, aby kierowca oraz akumulator nie byli naładowani elektrostatycznie. Naładowanie elektrostatyczne powstaje np.

 • w wyniku noszenia odzieży syntetycznej
 • w wyniku tarcia odzieży o fotel
 • gdy akumulator jest ciągnięty lub przesuwany po dywaniku lub innym materiale syntetycznym
 • gdy akumulator jest pocierany ściereczką lub ręcznikiem.
OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

 

OSTRZEŻENIE

W akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać ulatniających się gazów. Nie pochylać się nad akumulatorem. Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przepłukać miejsce wodą i zwrócić się do lekarza po pomoc.

 

Ochrona środowiska

Baterie
zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

Baterie
należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

 

Wskazówka

Akumulator należy regularnie sprawdzać w fachowym serwisie.

Należy przestrzegać okresów międzyprzeglądowych podanych w książce serwisowej lub w celu uzyskania informacji na ten temat zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Wskazówka

Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. Jeśli w sytuacji wyjątkowej niezbędnie konieczne jest samodzielne odłączenie akumulatora, należy pamiętać, że

 • silnik musi być wyłączony i kluczyk wyjęty ze stacyjki. Zwrócić uwagę, aby wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników były wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów elektronicznych, np. alternatora.
 • najpierw należy odłączyć zacisk ujemny a następnie zacisk dodatni. W żadnym razie nie należy zamieniać zacisków akumulatora! W przeciwnym razie układy elektroniczne pojazdu mogą zostać uszkodzone.
 • po odłączeniu akumulatora, w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, jest ona zablokowana w położeniu P. Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się. Pojazd nie może się wtedy poruszać.

Akumulator i osłona bieguna dodatniego muszą być zawsze zamontowane podczas eksploatacji.

Podczas obchodzenia się z akumulatorem należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń ochronnych.


Niebezpieczeństwo wybuchu.


Ogień, otwarty płomień i palenie w pobliżu akumulatora jest zabronione. Należy unikać powstawania iskier.


Elektrolit jest żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w szczególności rękawice, fartuch i maskę.

W razie pryśnięcia natychmiast spłukać elektrolit czystą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.


Nosić okulary ochronne.


Przechowywać z dala od dzieci.


Należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

Ze względów bezpieczeństwa firma Daimler AG zaleca korzystanie wyłącznie z akumulatorów, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz. Akumulatory te zapewniają maksymalne zabezpieczenie przed wydobywaniem się elektrolitu, aby pasażerowie nie zostali poparzeni, gdy akumulator zostanie uszkodzony podczas wypadku.

Aby akumulator osiągnął przewidywaną żywotność, powinien być zawsze w dostatecznym stopniu naładowany.

Tak jak inne akumulatory, także akumulator pojazdu może się z czasem rozładować, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany. W tym przypadku należy zlecić odłączenie akumulatora w fachowym serwisie. Można także podłączyć prostownik zalecany przez Daimler AG, w celu podtrzymania ładowania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Jeśli jeżdżą Państwo przeważnie na krótkich dystansach lub jeśli przerwy w użytkowaniu pojazdu są stosunkowo długie, zalecamy częstsze sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora. Jeśli pojazd nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady w fachowym serwisie.

Informacja

Jeśli pojazd jest parkowany i korzystanie z odbiorników elektrycznych nie jest konieczne, należy wyjąć kluczyk. Pojazd zużywa wtedy bardzo mało energii i akumulator jest chroniony.

 

Informacja

Po przerwie zasilania, np. gdy akumulator był rozładowany, należy

 • ustawić zegar (system Audio/ COMAND Online, patrz oddzielna instrukcja obsługi)
 • wyregulować funkcję "automatycznego składania/ rozkładania lusterek zewnętrznych" poprzez jednorazowe rozłożenie.

  Akumulator (pojazd)

  ...

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje nie ...

  Categorie