Mercedes-Benz Klasa B: Awaryjne uruchamianie silnika

Mercedes-Benz Klasa B –> Usuwanie awarii –> Awaryjne uruchamianie silnika

Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego

OSTRZEŻENIE

W akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać ulatniających się gazów. Nie pochylać się nad akumulatorem. Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przepłukać miejsce wodą i zwrócić się do lekarza po pomoc.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem.

 

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

 

OSTRZEŻENIE

Rozładowany akumulator może zamarznąć już w temperaturze zamarzania. Podczas awaryjnego rozruchu lub ładowania akumulatora, z akumulatora może się ulatniać gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Zamarznięty akumulator należy zawsze rozmrozić przed ładowaniem lub rozruchem awaryjnym.

 

Wskazówka

Pojazdy z silnikiem benzynowym: Unikać częstych i długich rozruchów. W przeciwnym razie niespalone paliwo może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.

Jeśli w niskich temperaturach lampki kontrolne/ ostrzegawcze w zestawie wskaźników nie zaświecą się, z bardzo dużym prawdopodobieństwem doszło do zamarznięcia rozładowanego akumulatora. W takim przypadku nie można uruchamiać pojazdu za pomocą funkcji rozruchu awaryjnego ani ładować akumulatora. Okres użytkowania ponownie rozmarzniętego akumulatora może być skrócony. Właściwości rozruchowe mogą się pogorszyć, szczególnie w niskich temperaturach. Zlecić kontrolę rozmarzniętego akumulatora w fachowym serwisie.

Nie należy wykonywać awaryjnego uruchamiania silnika za pomocą prostownika z funkcją szybkiego ładowania. W razie rozładowania akumulatora kierowca innego pojazdu może udzielić pomocy w uruchamianiu silnika, wykorzystując do tego celu swój akumulator i przewody rozruchowe. Należy przestrzegać poniższych zasad:

 • W niektórych pojazdach nie ma dostępu do akumulatora. W takiej sytuacji należy wykorzystać zewnętrzny akumulator lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.
 • Pojazdy z silnikiem benzynowym: Z funkcji awaryjnego rozruchu silnika należy korzystać tyko przy zimnym silniku i zimnym układzie wydechowym.
 • Nie uruchamiać silnika, gdy akumulator jest zamarznięty. Należy go najpierw odmrozić.
 • Obcy pojazd wykorzystywany do awaryjnego rozruchu silnika musi mieć instalację elektryczną o napięciu znamionowym 12 V.
 • Stosować wyłącznie przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju i z izolowanymi zaciskami.
 • Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, podłączyć drugi akumulator i przed próbą rozruchu odczekać kilka minut. Spowoduje to podładowanie własnego akumulatora.
 • Upewnić się, czy pojazdy nie stykają się ze sobą.

Należy upewnić się, że

 • przewody do awaryjnego rozruchu silnika są nieuszkodzone
 • niezaizolowane części zacisków biegunów przewodu do awaryjnego rozruchu nie stykają się z innymi częściami metalowymi, gdy są połączone z akumulatorem
 • przewody rozruchowe nie stykają się z częściami, które mogą się poruszać podczas pracy silnika, np. pasek klinowy lub wentylator.
 • Zabezpieczyć pojazd za pomocą elektrycznego hamulca postojowego.
 • Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć bieg jałowy.
 • Automatyczna skrzynia biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0 i wyjąć.
 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne, np. ogrzewanie szyby tylnej, oświetlenie itd.
 • Otworzyć pokrywę komory silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika


Pozycja 6 oznacza naładowany akumulator innego pojazdu lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

 • Zdjąć osłonę 1 styku dodatniego 2 i przesunąć do tyłu.
 • Połączyć przewodem rozruchowym styk dodatni 2 we własnym pojeździe z biegunem dodatnim 3 obcego akumulatora 6. Najpierw podłączyć przewód do własnego akumulatora.
 • Włączyć silnik pojazdu pomagającego przy rozruchu, by pracował z prędkością obrotową biegu neutralnego.
 • Połączyć przewodem rozruchowym biegun ujemny 4 obcego akumulatora 6 z punktem masowym 5 we własnym pojeździe. Najpierw podłączyć przewód do obcego akumulatora 6.
 • Włączyć silnik.
 • Przed odłączeniem przewodu rozruchowego pozostawić silniki pracujące przez kilka minut.
 • Przewód do rozruchu awaryjnego najpierw odłączyć od punktu masowego 5 i bieguna ujemnego 4, a następnie od zacisku dodatniego 2 i bieguna dodatniego 3. Należy przy tym zacząć od zacisków własnego pojazdu.
 • Po usunięciu przewodów do rozruchu awaryjnego zamknąć osłonę 1 styku dodatniego 2.
 • Zlecić sprawdzenie akumulatora w fachowym serwisie.
Informacja

Awaryjny rozruch silnika nie jest normalnym trybem działania

 

Informacja

Przewody rozruchowe i dalsze informacje na temat awaryjnego rozruchu silnika są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje nie ...

  Holowanie

  ...

  Categorie