Mercedes-Benz Klasa B: Sprawdzanie baterii

Sprawdzanie baterii


  • Nacisnąć przycisk lub
    .

  • Jeśli lampka kontrolna baterii 1 zaświeci się na krótko, bateria jest w prawidłowym stanie.

Jeśli lampka kontrolna baterii 1 nie zaświeci się na krótko, bateria jest rozładowana.

  • Wymienić baterię.
Informacja

Jeśli bateria jest sprawdzana w obszarze odbioru pojazdu, naciśnięcie przycisku lub
skutkuje odpowiednio


  • zablokowaniem pojazdu lub

  • odblokowaniem pojazdu.

 

Informacja

Baterie są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

    Ważne zasady bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIE Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbk ...

    Wymiana baterii

    Potrzebna jest bateria 3V, typu CR 2025. Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka. Wcisnąć kluczyk awaryjny 2 w kierunku strzałki w otwór k ...

    Categorie